سوال

 

شخصی نزد امیرالمومنین حضرت علی (ع) رفت و پرسید :

 

واجب چیست واجبتر کدام است ؟
نزدیک چیست و نزدیکتر کدام است ؟
مشکل چیست و مشکل تـر کدام است ؟
شگفت چیست و شگفت تر کدام است ؟

امام در جواب فرمودند :

واجب اطاعت خداست و واجبتر ترک گناه
نـزدیک قیامت است و نزدیکتر مــــــــرگ
مشـکل قبر است و مشکل تر بی توشه رفتن
شگفت دنیاست و شگفت تر عــلاقـه بـه آن

/ 0 نظر / 18 بازدید