چه امتحان آمار توپی دادم ۵شنبه آخرهای امتحان که ديگه کارمون به عوض کردن برگه ها کشيده بود16.gif04.gif من و زهرا چقدر سر امتحان خنديديم09.gif کاش همه امتحانا اين جوری بودند16.gif آخه استاد اين درس واقعا توی عالم هپروت سير ميکنه11.gifسر کلاس هم بچه ها هر از دهنشون در مياد ميگن استاد هم درس خودشو ميده تازه لبخند هم می زنه11.gif11.gif11.gif

/ 3 نظر / 2 بازدید
زهرا

خوب يه استاده مهربون داريم مگه بده؟!..به اين لبخند زدن هاش نگاه نکن !...همچين آخر ترم حالمون رو بگيره!...مثل اون استاد زبان ترم قبل من!

mina

خوب هم نشينی با زهرا همينه ديگه