آینده

به آینده موکول نکن.

فردا،فردا - این واژه را از واژگان ذهنت بیرون بینداز !

فردا وجود ندارد.

نمی تواند وجود داشته باشد ؛

چنین مفهومی در ذات پدیده ها نیست .

تنها امروز است که وجود دارد .

"اوشو"

/ 0 نظر / 18 بازدید