فعلا

 

پیش یک مشاور رفتم . بیماری مرموز و مبهمی ندارم !!!! من فقط اعتماد به نفس ندارم .

یک هفته است که حالم خوبه خوبه و برای یک ماهی هم نیستم . می دونم طاقت دوری منو نداریدنیشخندولی تحمل کنید دیگه بای بای 

...
? تلخون | در ۱۳۸۸/٦/۱٧ |   | حرف تازه و کهنه ()