کشفيات

از ديروز تا حالا زهرا پشت سر هم داره کشف می کنه

اون هم چه کشفياتی 

امتحانهای ترم از ۲۰ دی شروع ميشههيچی نخوندم

فردا عروسی خواهرمه روز ۱ شنبه هم انتخاب واحده

حالا با اين همه کاری که ريخته روی سرم چه کار کنم

...
? تلخون | در ۱۳۸٢/۱٠/۱٠ |   | حرف تازه و کهنه ()