نمره بد بچه بد

وااااااااااااااااااااااااااااااای اولين نمره تک زندگی اون هم از رياضی

فقط وقتی مخ ورودی های ۸۲ بالاترين نمره رو بگيره ۵/۱۳ خيلی از ۵/۷ خودم تعجب

نکردماما با اين حال ناراحتمتازه وقتی ناراحتيم بيشتر شد که فهميدم ۲ تا از اون بچه شر ها شدند ۸و۲۵/۸  در حاليکه اکثريت بچه ها ۵و۲ شدند

...
? تلخون | در ۱۳۸٢/۱٠/٧ |   | حرف تازه و کهنه ()