بازم داره امتحانا شروع ميشه!

روز شنبه امتحان اقتصاد داشتيم بدک نبود

اما امان از امتحان رياضی روز ۴شنبهخيلی سخت بود آخه بچه ها استاد رو اذيت کرده بودند اونم می خواست حال بگيره مطمئن ام امتحان رشته رياضی محض هم به اين سختی نبوده

...
? تلخون | در ۱۳۸٢/٩/٢۸ |   | حرف تازه و کهنه ()