گفته بودی ...

 

 

گفته بودی که چرا محوتماشای منی

 

     آنقدرمحوکه یک دم مژه برهم نزنی

 

            مژه برهم نزدم تا که زدستم نرود

 

                 نازچشم تو به قدرمژه برهم زدنی لبخند

 

...
? تلخون | در ۱۳۸٦/٧/٧ |   | حرف تازه و کهنه ()