من روزه ام ؟؟؟

حقتعالی روزه را حجابی گردانیده از کردار بد و گفتار بد

چه بسیار کم اند روزه داران و چه بسیارند گرسنگی کشندگان

 علی (ع) : چه بسیار روزه داری که بهره ای نسیت او را به غیر از تشنگی و گرسنگی و چه بسیار عبادت کننده ای که نیست او را بهره ای از عبادت به غیر تعب . ای خوشا خواب زیرکان که بهتر از بیداری و عبادت احمقان است و خوشا افطار کردن زیرکان که بهتر از روزه داشتن بی خردان است.

...
? تلخون | در ۱۳۸٥/٧/۱٧ |   | حرف تازه و کهنه ()