جو گرفتگی!!!!!

از وقتی ورودی های ۷۹و۸۰ افطاری دادند بچه های ما هم جوگير

شدند و می خوان افطاری بدن آخه يکی  نيست بگه بذارين يه سال بگذره بعدا

آخرش اين سال بالايی ها مارو دار می زنن

آخه خيلی از۸۲ای ها خوششون مياد با اين کارا ديگه به نهايت نفرت از  ما ميرسن!

...
? تلخون | در ۱۳۸٢/۸/٢٤ |   | حرف تازه و کهنه ()