آی آدم حرصش ميگيره استاد بگه امتحان ميان ترم داريد که ۸ نمره پايان ترمه  بعد بری سر امتحان حالت بد باشه نخونده باشی و دلت شور بزنه ببينی بعله امتحان توی آمفی تاتره و ۱۵۰ نفر دارن با همياری و همفکری سوالها رو حل ميکننيکی نيست به اين استاد بگه ميخواهی فوايد مشورت رو نشون بدی چرا آدمو می ترسونی و امتحان ميذاری

امسال هيشکی نبود بامن بياد نمايشگاه منم نرفتم

...
? تلخون | در ۱۳۸٤/٢/٢٥ |   | حرف تازه و کهنه ()