وای چقدر طولانی شده هيچی به ذهنم نمی رسه آهان مامان دوستم توی مسجد ارگ فوت کرد چقدر برای دوستم گريه کردم چند روز قبل از اين ماجرا داشتم به مامانم می گفتم چقدر بده چقدر سخته آدم مامان نداشته باشه

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/۱٢/٥ |   | حرف تازه و کهنه ()