حالا سال دومی شدموقتی آدم ورودی جديد رو ميبينه باورش نميشه يه موقعی همين بوده يعنی ماهم اينقدر تابلو بوديم

ولی امسال برای خودش يه حال ديگه ای ميده ضمن اينکه دودر کردن کلاسها بيشتر ميشه مثل امروز

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/٧/۱٩ |   | حرف تازه و کهنه ()