نمی دونم نه نه واقعا می خوام بدونم بعضی از اين راننده های اتوبوس چه فکری می کنن که تا سقف اتوبوس آدم پر می کنن و انگاری که حالی می برن که دست و پا وکله از در و پنجره بزنه بيرونشايدم روزشون شب نميشه اگه يه نفر داد نزنه که پاش لای در گير کردهپيشنهاد ميکنم کلا صندلی های اتوبوس رو بردارن بعد تعداد ميله ها رو بيشتر کنن که حداقل آدم راحت وايستهتا بعد يه قرنی که آدم جنس صندلی اتوبوس يادش رفته وبالاخره نشسته يه پيری نياد آدمو نگاه کنه که يعنی بلند شو ديگه!(البته يه راهش اينه که نگاش نکنی)

اين واقعا بدجنسيه اگه آدم به برادر کوچيکه اش بگه :ببين من امشب ديرتر ميخوابم تو برو توی اتاقه من بخواب خواستم بخوابم صدات ميکنم بری توی اتاقتآخه وقتی مقاومت پشه ها در مقابل قرص حشره کش و انواع حشره کش ها بالا رفته آدم مجبوره يه طعمه ای چيزی بذاره توی اتاقش ديگه که سير بشن

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/٦/٢٩ |   | حرف تازه و کهنه ()