چند  وقته پيش توی خيابون دو نفر اومدند ساعت پرسيدند  اول يه کمی شک کردم بعدش جواب دادم  اما همون موقع چشمم افتاد به ساعتاشون  ولی بدون تشکر رفتن با توجه به فصل کنکورو فصل جواب کنکورو فصل تست و حالم به هم خورد جا داره يه دونه تست مطرح کنم 

۱) اون دو نفر مرض داشتن

۲) منظور خاصی نداشتن

۳) ساعت هر دو خراب بود

۴) هيچکدام

۵) همه موارد!!!!!!!!!              البته اين تست کنکور دکترا می باشد ( راستش مطمءن نيستم ۵ گزينه ای هست يا نه؟) جواب در وقت مناسب

کسی که پاسخ درست بده برنده جايزه نوبل و دکترای افتخاری ميباشد!!!

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/٥/۱ |   | حرف تازه و کهنه ()