هرکه شد محرم دل در حرم يار بماند              وآنکه اين کار ندانست در انکار بماند

هنوز باورم نميشه که ميخوام برم عمره  ۶ مرداد البته فکر ميکردم شهريور باشه اما زودتر شد يه حال غريبيه خيلی غريب

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/٤/٢۳ |   | حرف تازه و کهنه ()