به نام نامی دوست

وقتی زلزله اومد واقعا احساس مردم بم رو احساس کردم وبرای يه لحظه حس کردم چند ثانيه بعد ديگه وجود ندارم اما حالا هستم اما بعد از اون فهميدم تفاوت بين بودن و نبودن فقط چند لحظه ست

ديگه اينکه روز شنبه يهو اومدند سر کلاس و گفتند ساعت ۳ زلزله مياد همه بچه ها ريختند توی حياط خيلی صحنه خنده دار ومسخره ای بود

آخر ترمه همين موضوع ميتونه حسابی آدمو دیپرس کنه که خودش از صدتا زلزله بدتره

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/۳/۱۱ |   | حرف تازه و کهنه ()