لرستان خيلی خوش گذشت اين اولين اردويی بود که چند روزه بود و با بچه ها می رفتم

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/۳/٤ |   | حرف تازه و کهنه ()