چه امتحان آمار توپی دادم ۵شنبه آخرهای امتحان که ديگه کارمون به عوض کردن برگه ها کشيده بود من و زهرا چقدر سر امتحان خنديديم کاش همه امتحانا اين جوری بودند آخه استاد اين درس واقعا توی عالم هپروت سير ميکنهسر کلاس هم بچه ها هر از دهنشون در مياد ميگن استاد هم درس خودشو ميده تازه لبخند هم می زنه

...
? تلخون | در ۱۳۸۳/٢/۱٢ |   | حرف تازه و کهنه ()