عید قربان مبارک

 

همیشه اصرار داری که چیزی نپرسم ،

 منم عادت کردم که نپرسم

...
? تلخون | در ۱۳۸٩/۸/٢٦ |   | حرف تازه و کهنه ()