زندگی

 

زندگی باید کرد ! گاه با یک گل سرخ

 گاه با یک دل تنگ ، گاه باید رویید در پس این باران، 

گاه باید خندید بر غمی بی پایان .

حاشیه : چرا قالب من خراب شده ؟ ناراحت

...
? تلخون | در ۱۳۸٩/۸/٢٥ |   | حرف تازه و کهنه ()