خيلی وقت بود که نيومده بودم آخه کامپيوتر خونه ترکيده بود و توی دانشگاه هم حوصله نداشتم

...
? تلخون | در ۱۳۸٢/۱٢/۱۸ |   | حرف تازه و کهنه ()