راسته ؟

 

راسته که میگن : هرچی سنگه مال پای لنگه !!!!

...
? تلخون | در ۱۳۸٩/۸/۱۱ |   | حرف تازه و کهنه ()