از این زمانه دلم سیر می شود گاهی

 

می دونی ! دوره و زمونه بدیه . گاهی آرزو میکنم 50 سال قبل زندگی می کردیم یا 50 سال بعد .

 دست کم هرچی که بود شبیه این زمونه نبود

...
? تلخون | در ۱۳۸٩/٧/۱۸ |   | حرف تازه و کهنه ()