خانه

 

وقتی که خانه نیستم ، کلید را دم پله اول زیر همان گلدان سفال همیشگی گذاشته ام...

رویایت اگر آمد پشت در نمی ماند

 

...
? تلخون | در ۱۳۸٩/٧/۱٥ |   | حرف تازه و کهنه ()