من از آن روز که در بند تو ام،آزادمقلب

...
? تلخون | در ۱۳۸٩/٦/۱٥ |   | حرف تازه و کهنه ()