تعطيلات تموم شده والان کلاس کامپوتر داريم فکر کنم الان شروع ميشه بعدا دوباره ميام

...
? تلخون | در ۱۳۸٢/۱۱/۱۱ |   | حرف تازه و کهنه ()