حروم شد !

 

عید خوبم . عید غدیر محبوبم به همین راحتی حروم شد .گریه

 می مردی یه وقت دیگه مریض میشدی ؟ می مردی ؟

...
? تلخون | در ۱۳۸۸/٩/۱٦ |   | حرف تازه و کهنه ()