ا ر د ی بهشت

دلم گرفته

دلم به اندازه تمام ابرهای دنیا گرفته 

هرچی میباره بازم سبک نمیشه 

...
? ... | در ۱۳٩٥/٦/۱٢ |   | حرف تازه و کهنه ()